SUMMARY OF THE RULES OF CAMELOT

In the Welsh Language

 

Text and Diagrams 1999-2012 Michael Wortley Nolan and the World Camelot Federation

Translation courtesy of Ruth Davies

 

(Please note that what follows is the translation of a general summary of Camelot rules; it is not a translation of the World Camelot Federation Official Rules of Camelot.)

 

Chwaraeir Camelot rhwng dau wrthwynebwr syn symud yn eu tro ar fwrdd o 160 o sgwariau.  Amddiffynna pob chwaraewr Gastell, sef y ddau sgwr ar ei ben ef or bwrdd. Cychwynna pob chwaraewr y gm gyda 14 darn: pedwar Marchog a deg Dyn.

 

 

 Y man cychwyn

 

Ceir pedwar math o symudiadau:

 

1. Symudiad Syml: Gall unrhyw ddarn (boed Farchog neu Ddyn) symud un sgwr mewn unrhyw gyfeiriad i unrhyw sgwr gwag cyfagos.

 

 

Y Symudiad Syml

 

 2. Rhygyng: Gall darn (boed Farchog neu Ddyn) neidio mewn unrhyw gyfeiriad dros ddarn cyfeillgar syn meddiannu sgwr cyfagos iddo a glanio ar sgwr gwag yn syth tu hwnt iddo.  Symudir darnau sydd wedi eu rhygyngu drostynt or bwrdd.  Medra chwaraewr rygyngu dros fwy nag un darn yn ystod yr un symudiad.  Ni chaniateir gwneud Rhygyng syn cychwyn a gorffen ar yr un sgwr.  Ni orfodir chwaraewr byth i rygyngu.

 

                      

Y Rhygyng                                           Ar l y Rhygyng

 

3. Y Naid: Gall darn (boed Farchog neu Ddyn) neidio mewn unrhyw gyfeiriad dros ddarn gwrthwynebol syn meddiannu sgwr cyfagos iddo a glanio ar sgwr gwag yn syth tu hwnt iddo.   Symudir darnaur gwrthwynebwr or bwrdd os neidir drostynt.  Rhaid i chwaraewr neidio os ydy un oi ddarnau ar bwys darn gwrthwynebwr sydd heb ei amddiffyn.  Ar l neidio, os ywr darn yn glanio ar bwys darn gelynol arall sydd heb ei amddiffyn, rhaid parhau i neidio.  Gall chwaraewr ddewis pa ddarn o eiddo ei wrthwynebwr i gipio a gyda pha un oi ddarnau ei hun. Mewn sefyllfa syn gorfodi neidio, gall chwaraewr, os ywn medru, gipio drwy ddefnyddio symudiad Rhuthrad y Marchog. Yr unig achlysur lle gall chwaraewr anwybyddur orfodaeth i neidio yw os iddo, ar ei dro blaenorol, neidio dros un o ddarnau ei wrthwynebwr i mewn iw Gastell ei hun.  Yn y sefyllfa hynny, rhaid iddo symud y darn hwnnw allan oi Gastell yn syth.

 

                      

Y Naid                                                            Ar l y Naid

 

4. Rhuthrad y Marchog: Maen bosib i Farchog gyfuno Rhygyng a Naid mewn un symudiad.  Rhaid i Ruthrad y Marchog ddilyn y drefn ganlynol -y Rhygyngaun gyntaf, y Neidiaun olaf.  Nid oes byth rhaid i Farchog wneud Rhuthrad y Marchog.   Os yw Rhygyng Marchog yn ei roi ar bwys darn gelynol ai fod yn medru neidio drosto, maen rhaid iddo wneud hynny heblaw ei fod yn cipio un o ddarnaur gelyn yn nes ymlaen yn yr un symudiad.  Ar l neidio dros un darn gelynol rhaid parhau i neidio os yw Marchog y chwaraewr yn glanio ar sgwr ar bwys darn gelynol arall sydd heb ei amddiffyn.

 

                      

Rhuthrad y Marchog                               Ar l Rhuthrad y Marchog

 

Ni chaniateir chwaraewr i ddefnyddior Symudiad Syml nar Rhygyng i fynd i mewn iw Gastell ei hun.  Gall chwaraewr neidio neu ddefnyddior naid yn ystod Rhuthrad y Marchog i fynd iw Gastell.  Os yw chwaraewr yn neidio iw Gastell ei hun, rhaid iddo barhau i neidio allan oi Gastell os yw hyn yn bosib.  Os yw chwaraewr wedi neidio i mewn iw Gastell ei hun, rhaid iddo, heb eithriad, yn ei dro nesaf, symud allan oi Gastell. Os yn bosib, rhaid i chwaraewr syn symud allan oi Gastell neidio allan yn lle gwneud symudiad syml neu rygyngu allan.

 

Ni fedra darn sydd wedi mynd i mewn i Gastell ei wrthwynebwr ddod allan ond medra symud o un sgwr y Castell ir llall.  Cyfynga chwaraewr i ddau Symudiad Castell yn ystod gm.

 

Mae tair ffordd wahanol i ennill y gm:

 

1. Os symuda chwaraewr ddau oi ddarnau ei hun i mewn i Gastell ei wrthwynebwr.

 

Gwyn syn ennill drwy symud dau ddarn i mewn i Gastell y Du

 

2.  Os gipia chwaraewr holl ddarnau ei wrthwynebwr a bod ganddo ddau neu fwy oi ddarnau ei hun ar l.

 

Gwyn syn ennill drwy gipio holl ddarnaur Du.

 

3.  Os oes dau neu fwy o ddarnau gan chwaraewr a bod ei wrthwynebwr yn methu gwneud symudiad cyfreithlon.

 

Gwyn syn ennill oherwydd ni fedra Du wneud symudiad cyfreithlon

 

Maer gm yn gydradd os nad oes mwy nag un darn ar l gan y ddau chwaraewr.

 

Gm Gydradd